فرم همکاری را با دقت پر کنید. شرایط همکاری (حضوری-غیرحضوری-میزان حقوق و …) با توجه به رزومه، میزان مهارت و تعهد شغلی شما مشخص خواهد شد. پس لطفا قبل از ارسال فرم در این زمینه سوال نفرمایید.

Rate this page